Autostrada D-9 – droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań. Nie wolno jeździć rowerami po autostradzie.

 Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

 Droga – wydzielony pas terenu, który może składać się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa.

 Droga dla rowerów – droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych.

 Droga ekspresowa D-7 – droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa, na której skrzyżowania występują wyjątkowo. Nie wolno jeździć rowerami po drodze ekspresowej.

 Droga twarda – droga z jezdnią o nawierzchni z asfaltu, betonu, kamienia itp. o długości powyżej 20 metrów; inne drogi są drogami gruntowymi.

 Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.

 Kierujący – osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych.

 Kolumna pieszych – zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę.

 Omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody – przejdź.

 Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 Pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona dla ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

REKLAMY


 Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami.

 Pobocze – część przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

 Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi D-6 i P-10.

 Przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona znakami drogowymi D-6a i P-11.

 Rower – pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra.

 Ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę.

 Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie.

 Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są znakami drogowymi D-40 i D-41.

 Śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania, wyróżniona zazwyczaj innym kolorem nawierzchni, wyznaczona na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

REKLAMY


 Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego uczestnika ruchu do zmiany kierunku lub pasa ruchu, albo istotnej zmiany prędkości.

 Wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 metra przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

 Wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

 Wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu, który porusza się w tym samym kierunku co Ty kierunku, tylko wolniej.

 Zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu (przerwa w jeździe) niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę.

Sprawdź co wiesz, przejdź do testu