wsteczDzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa, lub prawo jazdy dowolnej kategorii – np AM.

Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat – co oczywiście nie zwalnia od obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:
  nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
  policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
  egzaminator.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
  teoretycznej;
  praktycznej.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie (za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna) dyrektor szkoły podstawowej, lub dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – osobie która nie jest uczniem szkoły podstawowej.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej, jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.

Poczytaj o:
ruchu rowerzystów tym gdzie jeździć na rowerze przekraczaniu jezdni kolumnach rowerowych co rowerzyście wolno a czego nie znakach dla rowerzystów i o rowerzystach pozostałych przepisach dla rowerzystów co muszą wiedzieć inni o ruchu rowerzystów